ПОКАНA ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР В БЪЛГАРИЯ

Позиция: Координатор за България (срочен договор, консултант)

Работно място на позицията: Отдалечено/дистанционно
Продължителност на договора: 16 август 2021 г. – 16 ноември 2021 г. (3 месеца, ангажимент на пълно работно време/)
Краен срок за кандидатстване: 9 август 2021 г.

Цели на позицията:
Координаторът за България ще подпомага провеждането на транснационална кампания за укрепване на ромската гордост и идентичност, както и за разясняване на значението на активното гражданство.
Координаторът ще работи под прякото ръководство на ERIAC и на ръководителя на кампанията.
Координаторът за България ще отговаря пряко за подготовката и адаптирането на кампанията в България, като:

– поддържа тясно сътрудничество с местните партньорски организации;
– установява контакти и поддържа на връзки с експерти в областта на изкуството и културата, академичните среди и медиите;
– координира работата на доставчиците на услуги;
– координира културни събития и дейности (онлайн и офлайн) и осигуряванна организационна подкрепа за местната продукция.
– популяризира кампанията в социалните медии.
– подпомага комуникационния поток между ръководителя на кампанията /ERIAC/асистента по кампанията /ERIAC/ и местните партньори, сътрудници и доставчици на услуги

Специфични задачи и отговорности:

– изпълнява функцията на национален редактор на подстраницата за страната на уебсайта на кампанията (актуализира специфичното за страната съдържание, свързано с кампанията – материали, промоции, събития и т.н.) в съответствие с редакционната политика на ERIAC

– генерира, редактира, публикува и споделя редовно, публикации, свързани с кампанията на уебсайта и в социалните медии, в съответствие с редакционната политика на ERIAC

– координира изготвянето и/или разпространението на плакати и листовки за кампанията въз основа на темплейтите за дизайн на ERIAC. Координира поставянето на билбордове;

– координира изготвянето и/или разпространението на материали свързани с кампанията, въз основа на темплейти за дизайн на ERIAC;

– координира изготвянето на 5-минутен кратък филм за кампанията “Горди роми, свободна Европа”, съдържащ описанието на кампанията (подпомага на идентифицирането на местни партньори, осигурява превод на местния език, осигурява на производството на допълнителни кадри [30-60 сек], свързани с историята и културата на страната)

– координира на превода на видеоклипа “Какво означава за мен да съм ром” – видеоклип с кратки изказвания на известни, влиятелни роми от различни страни; осигурява участието на местни личности;

– координира разпространението на дигитални материали (видео, аудио, gif), свързани с преброяването и ромската идентичност (координира на превода и определя на местните разпространители/канали за разпространение)

– подпомага на планирането и организирането на националнот стартиращо събитие (провежда онлайн подготвителни срещи/работа в мрежа на ERIAC, местни партньорски организации, членове на ERIAC и получатели на безвъзмездни финансови средства, студенти/стипендианти на REF и др.)

– подпомагане на планирането и организирането на национален конкурс за таланти (Подпомага на стартирането и популяризацията на националното издание на конкурса. Участва в осигуряването на професионално жури)

– координира провеждането на онлайн интервюта/разговори с роми, заети в областта на изкуството, културата, медиите и историята на местния език (подпомагане на определянето на участници, теми и формат; координира на предавания на живо) (3-5 предавания на държава)

– подпомага планирането и организирането на поне 3 събития в областта на изкуството и културата, които да бъдат излъчвани онлайн (участва в определянето на участници, теми и формат; координира на излъчването на живо);

– координира дейностите в съответствие с разпределения бюджет и осигурява правилното фактуриране;

– Работи в тясно сътрудничество и координира дейностите си с Националния екип на Постоянна Ромска Конференция;

Квалификации и компетенции:
• Притежава минимум бакалавърска степен по културология, социални науки, мениджмънд, PR, маркетинг, дизайн, история на изкуството или свързани с тях области;
• Владее писмено и говоримо английски и български език;
• Добри организационни умения;
• Владеенето на ромски език е предимство;
• Насърчаваме кандидатите от ромски произход;

Необходим опит:
• Минимум 3 години опит в управлението на проекти/планирането на културни събития;
• Опитът в (участие) провеждането на поне 1 кампания в социалните медии е предимство;
• Познаването на дигиталните инструменти и стратегии за ангажиране на онлайн аудиторията е предимство;
• Опитът в ангажирането на общности и/или младежи е предимство;
• Опит в отговорни дейности и опит в самоорганизирането на работата;
• Трябва да се чувствате комфортно при работа с голям брой партньори и и координацията онлайн;
• Трябва да се справяте с кратки срокове и да отчитате редовно на напредъка по задачите;
• Доброто познаване на ромската култура и сценични изкуства е предимство;
• Развито чувство за качество в областта на изкуството и културата е предимство;

Етика:

Kоординаторът за България трябва безусловно да може да се идентифицира с основополагащите принципи на ERIAC:
• Зачитане на достойнството на ромите и на ромската идентичност;
• Разнообразие и многообразие на ромските идентичности и култури;
• Ръководство от роми с подкрепата и сътрудничеството на неромската общност;
• Ангажираност и принос на ромски организации и лица в създаването и текущите дейности на Института;
• Политическа автономия и непартийност, откритост за сътрудничество с публичните власти и политическите институции като партньори;
• Най-високи стандарти за качество в областта на изкуството и културата, както и в собствената си оперативна дейност.

Възнаграждение:
• Брутна сума в размер на 2 000 евро, изплатена на договорени вноски въз основа на законно издадена фактура.

Инструкция за кандидатстване:

Заявлението трябва да включва:
• Актуална професионална автобиография (максимум 4 страници).
• Мотивационно писмо с максимален обем от 500 думи.

Кандидатурите трябва да бъдат написани на английски език и да бъдат изпратени на адрес eriac@eriac.org в един имейл с размер не по-голям от 2 MB. В темата на имейла напишете: “Country Coordinator for Bulgaria”.

Крайният срок за кандидатстване е 9 август 2021 г.